הערות טכניות

Photovoltaic Inverter - Technical Notes

  •  הליך עדכון קושחה באמצעות כרטיס SD בממיר הפוטו-וולטאי pdf 1.6MB 
  •  הליך הגדרת כרטיס Wi-Fi בממיר הפוטו-וולטאי pdf 1.8MB 

Storage Inverter - Technical Notes

  •  3000SP הליך עדכון קושחה באמצעות כרטיס SD במערכת האחסון  pdf 1.7MB 
  •  3000SP בדיקות ראשוניות והליך הפעלה במערכת האחסון  pdf 777KB 
  •  3000SP במערכת האחסון Wi-Fi הליך הגדרת כרטיס  pdf 1.7MB